Thai-Style Sufficient Human Rights #amessinthailand

ขอยืนยันว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน เห็นได้จากนโยบายที่ให้มีการเรียนฟรีและเบี้ยยังชีพเป็นต้น

— ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ, 2553 read more

@suthichai และ @PM_Abhisit แสดงสด-ออนไลน์-เพื่อออฟไลน์

ด้านล่างนี้คือการ ตัดต่อ เลือกแสดง ความคิดเห็นจากทวิตภพ ช่วงสามทุ่มครึ่ง 7 ก.ย. 2552 @suthichai สัมภาษณ์ @PM_Abhisit ทางทวิตเตอร์

@suthichai with @PM_Abhisit

@nopparat: อ่าน Tweeterview รายการในวันนี้ สงสัยว่าไม่มีใครใช้ reply เป็นเลยหรือไงวะ read more