Publications of Thai Professionals in Japan

ATPIJ Publications สิ่งตีพิมพ์ของ Association of Thai Professionals in Japan (สมาคมวิชาชีพไทยในประเทศญี่ปุ่น)

แม้จะเก่าไปหน่อย แต่บทความหลาย ๆ อันก็ยังน่าสนใจ (ดูวารสาร “ศักยภาพ”)