BEST: Word Segmentation

BEST จัด “แข่งขัน” ซอฟต์แวร์ตัดคำไทย

ประโยชน์ของการแข่งขันนี้ นอกจากด้านซอฟต์แวร์แล้ว ยังมีเรื่องของการพัฒนาคลังข้อความ (corpus) และค้นหาความหมายของสิ่งที่เรียกว่า “คำ” ในภาษาไทยอีกด้วย read more

Thailand National Journals Impact Factor 2004

National Journals Impact Factor 2004, compiled by Thai Citation Index Centre

ค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสารวิชาการภายในประเทศ ปี พ.ศ. 2547, โดย ศูนย์พัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการภายในประเทศ (ได้รับการสนับสนุนจาก สกว.)