Tag: digital economy

  • ออกแบบอำนาจ: อ่านโครงสร้างคณะกรรมการในกฎหมายไทย

    คำถามที่อยากค้นหาคือ เราจะดูตรงไหนได้บ้าง ว่าคณะกรรมการหนึ่งๆ มีกระบวนการสรรหาที่อย่างเหมาะสม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีอิสระในการทำงาน มีอำนาจในการทำงาน และอำนาจนั้นมีกลไกตรวจสอบชัดเจน ก็เลยไปดูในกฎหมายว่าเขาออกแบบโครงสร้างอำนาจกันอย่างไร