(Intellectual)DeepSouthWatch.org

ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้
Intellectual Deep South Watch (IDSW)

เนื่องจากปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลเป็นอย่างมาก เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีความซับซ้อน และซ้อนทับของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจทั้งในระดับและมิติต่างๆ กันจนยากแก่การคลายปัญหาด้วยหนทางหนึ่งหนทางใดได้โดยเด็ดขาด ฉะนั้น จะต้องมีข้อมูลและการใช้เหตุผลอย่างถูกต้องเหมาะสมก่อนเป็นอันดับต้น

ศูนย์เฝ้าระวังนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้เหตุการณ์ภาคใต้ โดยใช้ข้อมูลและการคิดค้นหาเหตุผล ภายใต้เป้าหมายสำคัญคือ เพื่อทำให้เรื่องเหตุการณ์ในภาคใต้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะในการเรียนรู้ทาง สังคม ทั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ได้ช่วยกันเฝ้ามองและเข้าใจปัญหาในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคม

ทั้งนี้ข่ายความร่วมมือของศูนย์เฝ้าระวังฯ จะร่วมกันพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังสถานการณ์ ทั้งด้านโครงสร้างของความรุนแรง การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความรู้สึกของสังคมและชุมชนต่อเหตุการณ์ รวมทั้งพัฒนาตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ทั้งทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สถานการณ์ในชุมชน กลุ่มคนในสังคมในแง่ต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในเหตุการณ์ภาคใต้อันจะกลายเป็นศูนย์ข้อมูลและความรู้สารสนเทศ (Resources center) สำหรับวงการสื่อมวลชนและวงการวิชาการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือต่อไปด้วย

เว็บเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภาคใต้:

[ ลิงก์ IDSW | ผ่าน สหายสิกขา พลวัต ]

updated 2007.06.17: ประชาไทแนะนำหนังสือจาก โครงการ ‘เรียนรู้และเข้าใจชายแดนใต้’ ของ ศูนย์เฝ้าระวังฯ Deep South Watch – Deepsouth Bookazine Vol.1 – สงครามกลางเมือง และเรื่องอื่นๆ

technorati tags:
,

Thai Wiki Data

ได้ลิงก์มาจาก TDRI (ระหว่างการพยายามหางาน :P) เป็นการได้ลิงก์ดี ๆ แบบมั่วมาก ๆ คือ … เผลอไปกด จะกดปุ่มบนทูลบาร์ แล้วพลาดไปโดนลิงก์นี้ มันอยู่บนสุดของหน้า

Thai Wiki Data ไดเรคทอรีข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมไทย
มีข้อมูลจากการสำรวจ การสำมะโน การจดทะเบียน การรายงาน ฯลฯ ถ้าใครทำวิจัยในหัวข้อเศรษฐกิจ/สังคมอยู่ เว็บนี้น่าจะมีประโยชน์มาก มีบอกลักษณะข้อมูล วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล หน่วยงานที่จัดเก็บ

ลองเข้าไปดูได้ครับ — ตัวเว็บสนับสนุนโดย Siamguru

tags:
|
|
|
|
|
|