Tag: data sources

  • (Intellectual)DeepSouthWatch.org

    ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้ Intellectual Deep South Watch (IDSW) เนื่องจากปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลเป็นอย่างมาก เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีความซับซ้อน และซ้อนทับของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจทั้งในระดับและมิติต่างๆ กันจนยากแก่การคลายปัญหาด้วยหนทางหนึ่งหนทางใดได้โดยเด็ดขาด ฉะนั้น จะต้องมีข้อมูลและการใช้เหตุผลอย่างถูกต้องเหมาะสมก่อนเป็นอันดับต้น ศูนย์เฝ้าระวังนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้เหตุการณ์ภาคใต้ โดยใช้ข้อมูลและการคิดค้นหาเหตุผล ภายใต้เป้าหมายสำคัญคือ เพื่อทำให้เรื่องเหตุการณ์ในภาคใต้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะในการเรียนรู้ทาง สังคม ทั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ได้ช่วยกันเฝ้ามองและเข้าใจปัญหาในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคม ทั้งนี้ข่ายความร่วมมือของศูนย์เฝ้าระวังฯ จะร่วมกันพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังสถานการณ์ ทั้งด้านโครงสร้างของความรุนแรง การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความรู้สึกของสังคมและชุมชนต่อเหตุการณ์ รวมทั้งพัฒนาตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ทั้งทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สถานการณ์ในชุมชน กลุ่มคนในสังคมในแง่ต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในเหตุการณ์ภาคใต้อันจะกลายเป็นศูนย์ข้อมูลและความรู้สารสนเทศ (Resources center) สำหรับวงการสื่อมวลชนและวงการวิชาการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือต่อไปด้วย เว็บเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภาคใต้: สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (โครงการสื่อสันติภาพ โต๊ะข่าวภาคใต้) นสพ.ชาวใต้ วิกิพีเดีย: ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย Wikipedia: South Thailand insurgency หนังสือ: ที่เกิดเหตุ: บันทึก 1…

  • Thai Wiki Data

    ได้ลิงก์มาจาก TDRI (ระหว่างการพยายามหางาน :P) เป็นการได้ลิงก์ดี ๆ แบบมั่วมาก ๆ คือ … เผลอไปกด จะกดปุ่มบนทูลบาร์ แล้วพลาดไปโดนลิงก์นี้ มันอยู่บนสุดของหน้า Thai Wiki Data ไดเรคทอรีข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมไทย มีข้อมูลจากการสำรวจ การสำมะโน การจดทะเบียน การรายงาน ฯลฯ ถ้าใครทำวิจัยในหัวข้อเศรษฐกิจ/สังคมอยู่ เว็บนี้น่าจะมีประโยชน์มาก มีบอกลักษณะข้อมูล วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล หน่วยงานที่จัดเก็บ ลองเข้าไปดูได้ครับ — ตัวเว็บสนับสนุนโดย Siamguru tags: data | Thai | Thailand | economic | social | development | wiki