(Intellectual)DeepSouthWatch.org

ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้
Intellectual Deep South Watch (IDSW)

เนื่องจากปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลเป็นอย่างมาก เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีความซับซ้อน และซ้อนทับของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจทั้งในระดับและมิติต่างๆ กันจนยากแก่การคลายปัญหาด้วยหนทางหนึ่งหนทางใดได้โดยเด็ดขาด ฉะนั้น จะต้องมีข้อมูลและการใช้เหตุผลอย่างถูกต้องเหมาะสมก่อนเป็นอันดับต้น read more

Thai Wiki Data

ได้ลิงก์มาจาก TDRI (ระหว่างการพยายามหางาน :P) เป็นการได้ลิงก์ดี ๆ แบบมั่วมาก ๆ คือ … เผลอไปกด จะกดปุ่มบนทูลบาร์ แล้วพลาดไปโดนลิงก์นี้ มันอยู่บนสุดของหน้า

Thai Wiki Data ไดเรคทอรีข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมไทย
มีข้อมูลจากการสำรวจ การสำมะโน การจดทะเบียน การรายงาน ฯลฯ ถ้าใครทำวิจัยในหัวข้อเศรษฐกิจ/สังคมอยู่ เว็บนี้น่าจะมีประโยชน์มาก มีบอกลักษณะข้อมูล วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล หน่วยงานที่จัดเก็บ read more