Tag: convergence media

  • สำรวจภูมิทัศน์และอนาคตของการจัดการสื่อในยุคหลอมรวมข้ามพรมแดน

    สำรวจภูมิทัศน์และอนาคตของการจัดการสื่อในยุคหลอมรวมข้ามพรมแดน

    ศึกษาแนวทางการกำกับดูแลสื่อใหม่ ภายใต้ปรากฏการณ์การหลอมรวมและบรรจบกันของสื่อ ซึ่งทำให้เส้นแบ่งระหว่างประเภทของสื่อพร่าเลือนไป สภาวะเช่นนี้ทำให้การออกแบบการกำกับกิจการที่มองพรมแดนของสื่อในแบบเดิมประสบปัญหาในการกำกับดูแล งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษานโยบายเชิงเปรียบเทียบ โดยมีโจทย์สามประการสำคัญ คือศึกษาความหมาย ปัจจัย และองค์ประกอบของสื่อใหม่, ทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการกำกับกิจการสื่อใหม่โดยใช้กรณีตัวอย่างในต่างประเทศ, และรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องกลไกการกำกับกิจการสื่อใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยเฉพาะข้อเสนอในการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเอง