Tag: Bengaluru

  • Bangalore -> Bengaluru

    ‘บังกาลอร์’ เปลี่ยนชื่อเป็น ‘เบนกาลูรู’ ชื่อใหม่นั้น เป็นภาษาท้องถิ่น คือภาษา Kannada (คานาดา?) update: คุณ phisite ให้ความเห็นเกี่ยวกับชื่อเมืองใหม่/ชื่อภาษา — ตัวสะกด/การออกเสียง: ชื่อภาษา ถ้าใช้วิธีเทียบตัวอักษรของภาษานี้กับอักษรไทยตัวต่อตัว (ถ่ายอักษร) จะสะกดว่า กันนฑะ แต่เจ้าของภาษาน่าจะออกเสียงใกล้เคียงกับตัวสะกดอักษรโรมัน (กันนะดะ) มากกว่า ชื่อใหม่ของเมืองตามวิธีถ่ายอักษร ถ้าไม่เป็น เบงคะฬูรุ ก็เป็น เบงคะลูรุ แต่น่าจะเป็นชื่อแรกมากกว่า (ดูจากผังอักขระ ภาษานี้มีเสียงสระสั้น-ยาว และมีตัวอักษรที่ออกเสียงใกล้เคียง ล อยู่สองตัว) tags: Bangalore, Bengaluru, change