Awzar Thi: Saneh must now resign

(ต้อนรับ 08.08.08 โอลิมปิกปักกิ่ง, ครบรอบ 20 ปี 8888 Uprising ในพม่า, 41 ปีก่อตั้งอาเซียน ด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน)

“ เสน่ห์ [จามริก] มีเรื่องเดียวที่ต้องทำในตอนนี้คือ ลาออก
บทบาทประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ไม่ใช่การเป็นนักโฆษณาชวนเชื่อนโยบายต่างประเทศ ”

Preah Vihear saga: After a crazy move from Thailand’s ‘human rights’ chief, Saneh Chamarik, where on July 29 he sent an open letter to the head of the United Nations expressing “the most serious concern and dismay … over the blatant violation of human rights” — Awzar Thi, an Asian Human Rights commissioner, respond it simply, “Saneh must now resign.”

เสน่ห์ จามริก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไทย ยื่นหนังสือยูเอ็น แสดงความผิดหวังคณะกรรมการมรดกโลก

แอนดรูว์ วอล์กเกอร์ นักมานุษยวิทยา วิทยาลัยวิจัยแปซิฟิกและเอเชียศึกษา บอก “บ้า”

ออว์ ซาร์ ธิ กรรมสิทธิมนุษยชนเอเชีย บอก “ขายขี้หน้า”เสน่ห์ต้องออกไป

“ เวลาของประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จบสิ้นลงไปแล้ว หนังสือ ถึงสหประชาชาติฉบับนี้ของเสน่ห์ จามริกคือสัญญาณเตือนไม่ใช่สำหรับวิกฤตการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย หากเป็นวิกฤตการณ์ในองค์กรของเขาเอง มันเป็นแผ่นพับ โฆษณาที่แสดงให้เห็นว่าเขาออกนอกลู่นอกทางไปไกลขนาดไหนตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 เป็นต้นมา และเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีอะไรตามมามากกว่านี้อีกหากเขายังคงถูกปล่อยให้ อยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคนใหม่มาทำหน้าที่แทน ”

technorati tags:
,
,

Alternative (Post) Modernity: An Asia Perspective

จากรีวิวที่ I am what I am

แต่ถึงอย่างไรกลุ่มสถาปนิกและนักคิดจำนวนหนึ่ง ได้พยายามชี้ให้เห็นคุณค่าการดำรงอยู่ของความหลากหลาย ความไร้ระเบียบและความแออัด อันเป็นส่วนหนึ่งและสเน่ห์อย่างหนึ่งของภาวะความเป็นเมือง หนึ่งในกลุ่มดังกล่าว วิลเลี่ยม ลิม ดูเหมือนจะเป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในความเป็นเมืองของเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะถิ่นพำนักของเขา (สิงคโปร์) ในหนังสือ (โพสต์)โมเดิร์นทางเลือกมุมมองของเอเชีย (Alternative (Post) Modernity: An Asia Perspective) ของเขา ดู เหมือนจะเป็นการรวบรวมงานเขียนและปาฐกถาที่มุ่งให้คุณค่าในการวิเคราะห์ ความเป็นเมือง สถาปัตยกรรมเมือง และความไร้ระเบียบที่ดำรงอยู่ในเมือง ตลอดจนการกดทับของผังเมืองสมัยใหม่ต่อความไร้ระเบียบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ลิมได้ชี้ให้เห็นถึงการมองความหลากหลายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเมือง ไม่ว่าจะเป็นผู้คน กิจกรรมทางสังคม และวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างกันออกไป ในความคิดของเขาความไร้ระเบียบ ไร้กฏเกณฑ์ และแออัดของสถาปัตยกรรมและผังเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มิใช่สิ่งที่น่ารังเกียจ หรือเป็นสิ่งที่สมควรปิดบัง กดทับและเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด หากแต่ความไร้ระเบียบดังกล่าวกลับเป็นสิ่งที่บ่งบอกที่อัตลักษณ์และ สเน่ห์พิเศษของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาปัตยกรรมเมืองแบบสมัยใหม่มีส่วนในกระบวนการกดทับ ปิดบังสภาพอันไร้ระเบียบของเมืองเดิม

“การคำนึงถึงถนนและอาคารที่มีอยู่เดิมทำให้สิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นใหม่นั้นคู่ขนานไปกับถนนเส้นหลัก ในขณะที่สภาพเดิมของเมืองและพื้นที่ด้านหลังของสิ่งก่อสร้างใหม่นั้นถูกทิ้งไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง สภาพสังคมเช่นที่เคยผนวกกับความทรงจำและสิ่งก่อสร้างของอดีตถูกคงไว้เบื้องหลังของการพัฒนาสมัยใหม่”

อ่านอีกรีวิวที่ Quarterly Literary Review Singapore (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดหนังสือ, การสั่งซื้อ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.)

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม หลังสมัยใหม่ เมืองเอเชีย และสิงคโปร์ โดย วิลเลียม ลิม

[ผ่าน I am what I am]


ต่อเนื่อง: Pet Architecture

technorati tags:
,
,

Place, memory and identity: Imagining ‘New Asia’

Asia Pacific Viewpoint:
Place, memory and identity: Imagining ‘New Asia’ by T.C. Chang

(พื้นที่, ความทรงจำ และอัตลักษณ์: จินตนาการ ‘เอเชียใหม่’ โดย T.C. Chang ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์)

Abstract: The rapid transformation of Asian societies and landscapes, especially since the mid-1990s, has engendered much conjecture of the ‘Asian renaissance’ and the rise of a ‘New Asia’. This Special Edition of Asia Pacific Viewpoint explores the intersecting themes of ‘urban place’, ‘social memory’ and ‘cultural identity’ in the articulation of and contestation towards New Asia. Specifically, the six articles here offer various interpretations of New Asia – as tourism marketing tool, political vision and social identity – and the politics involved in urban, tourism and cultural development. From colonial hotels in key South-East Asian cities to the historic waterfront of Singapore; from festivals and rituals in Hong Kong, Hoi An (Vietnam) and Penang (Malaysia) to the clash of cultural values in Manggarai (Indonesia), ‘selective remembering’ and ‘ideological forgetting’ are central to the construction of New Asian identities. Ultimately, this Special Edition hopes to provoke continuing discussions on the rhetoric of New Asia and its imaginative and contested geographies, sociologies and histories.