Tag: laws

  • Rules Rules

    ถ้าอยากอ่านกฏหมายเล่น วิกิพีเดีย:แหล่งความรู้สาธารณะ กฏหมายไทย – “ ปรับปรุงข้อมูลทันที เมื่อมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ” มีรัฐธรรมนูญและกฏหมายต่าง ๆ ค้นหาได้ Public Law Net : เครือข่ายกฏหมายมหาชนไทย – มี ห้องสมุดกฏหมาย รัฐธรรมนูญในอดีตและปัจจุบัน พระราชบัญญัติ ข้อกฏหมายอื่น ๆ รวบรวมคำวินิจฉัยของศาล คำศัพท์กฏหมาย และสาระกฏหมายอื่น ๆ พร้อมลิงก์ไปยังเว็บที่เกี่ยวข้อง กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ กระทวงศึกษาธิการ – รวบรวมกฏหมายทุกอย่างที่เกี่ยวกับการศึกษา (กฎหมายหลัก, พรบ, ระเบียบ ข้อบังคับ, กฎ, ประกาศ, คำสั่ง, หนังสือเวียน) Thailaw.com – รวบรวมกฏหมาย โดยเฉพาะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฏหมายที่เกี่ยวกับภาษี การค้า การประกันภัย ประกันสังคม และการจ้างงาน – มีประกาศของคณะปฏิวัติ และกฎหมายอื่นๆ ด้วย ตอนนี้อยากอ่าน พรบ.กิจการโทรคมนาคม…