สังคมที่ดีควรเป็นอย่างไร / ซอฟต์แวร์เถื่อน

จาก การบรรยายพิเศษ ในงาน “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี”
30 พ.ย. 43 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จ. นนทบุรี
โดย นาย มีชัย ฤชุพันธุ์

  1. คนในสังคม ต้องมีระเบียบวินัย
  2. คนในสังคม ต้องเคารพ กฎ กติกา ของสังคม
  3. คนในสังคม ต้องรู้จักสิทธิ โดยคิดถึงหน้าที่ควบคู่กันไป
  4. สังคม ต้องสามารถรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของตน และไม่ทอดทิ้งสิ่งดีงาม เพื่อจะวิ่งตามความทันสมัยโดยไม่สนใจภูมิปัญญาเดิมของตน
  5. คนในสังคม ต้องรู้จักแยกแยะ ภาระ หน้าที่ และบทบาท เพื่อที่จะยอมรับนับถือเหตุและผลของกันและกัน
  6. คนในสังคม ต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นที่ไม่ตรงกับเรา และต้องรับฟังด้วยอาการอันสงบ แล้วนำไปไตร่ตรอง
  7. คนในสังคม ต้องไม่นิ่งดูดายต่อความเสียหายที่จะมีมาเป็นส่วนรวม
  8. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ด้วยลักษณะของความเอื้ออาทรต่อราษฎร เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการที่ดี ได้รับการดูแลให้เกิดความสะดวกสบาย มีความสุข
  9. สังคม ต้องลดคอรัปชั่นลง และพยายามทำให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้
  10. สังคมทุกส่วน ต้องตระหนักถึงมหันตภัยของยาเสพติด และต้องช่วยกันคิดช่วยกันรณรงค์ ช่วยกันปราบให้หมดสิ้น

ขออนุญาตคิดต่อจาก 10 ข้อด้านบนนั้น read more