Groovy the 1.5


คุณชาญวิทย์ ครุกรูวี่ แจ้งมาในอีเมลกลุ่ม thai-grails-user:

Groovy 1.5 เลขรุ่นเดิมคือ 1.1 ออกแล้วครับ
เหตุผลในการปรับเลขรุ่นมาเป็น 1.5
ก็เพื่อสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนโครงสร้างภาษาที่มากขึ้น
เช่น Annotation, Enum และ Generic เป็นต้นครับ

Groovy 1.5 เปลี่ยนแปลงระบบ method caching
ภายในทำให้ความเร็วโดยรวมเพิ่มขึ้นเช่นกัน

สำหรับรายละเอียดของ feature ใหม่ ๆ กิลโยม ลาฟอร์จ เขียนบนความบนไว้บน InfoQ

ผมชอบ safe navigation operator (?.) อ่ะ สะดวกดี

[ ลิงก์ InfoQ | ผ่าน ชาญวิทย์ แก้วกสิ ]

technorati tags:


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.