Forum on Computer Crime Act – 21 Dec


การเสวนารับฟังความคิดเห็น หัวข้อ
“ร่วมวิพากษ์ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ….”

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2549
8.30-16.30 น.
โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ (แผนที่)

จัดโดย สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับ 3 ชมรม/มูลนิธิ และ 4 สมาคมผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานร่วมกัน เกี่ยวกับเจตนารมณ์และนัยสำคัญของร่างฯ
 • เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ ร่วมกันจากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงร่างฯ ในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สมบูรณ์ต่อไป

กำหนดการ

 • 9:00-10:00 นำเสนอที่มาของ “คำนิยาม” & “ฐานความผิด” โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
 • 10:00-10:55, 11:00-12:00 นำเสนอการวิพากษ์ โดย
  • ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คนที่ 2)
  • รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์)
  • นายสราวุธ เบญจกุล (รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม)
  • พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน (สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ)
  • นายพิชัย พืชมงคล (บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน))
  • นายวันฉัตร ผดุงรัตน์ (Pantip.com และ ที่ปรึกษาสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย)
  • นายสมา โกมลสิงห์ (บรรณาธิการรายการถอดรหัส และรายการย้อนรอย ไอทีวี)

  ดำเนินการวิพากษ์ โดย นายปรเมศวร์ มินศิร (นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย)

 • 13:00-16:30 นำเสนอการวิพากษ์ “เขาว่า..อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ล้นฟ้า จริงหรือไม่” โดย
  • นายพรเพชร วิชิตชลชัย (ประธานศาลอุทธรณ์)
  • รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ (นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์)
  • นายชวลิต อัตถศาสตร์ (อุปนายกฝ่ายวิชาการสภาทนายความ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)
  • นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (รักษาการกรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
  • พ.ต.ท.นิเวศน์ อาภาวศิน (รองผู้กำกับการงานอำนวยการศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี สนง.ตร.แห่งชาติ)
  • นางมรกต กุลธรรมโยธิน (นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต)
  • นางภูมิจิต ศิวะวงศ์ประเสริฐ (สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย)

  ดำเนินการวิพากษ์ โดย นายภาวุธ พงษ์วิทยภาณุ (สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย)

กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม แล้วแฟกซ์กลับไปที่ 0-2251-3090
(สามารถลงทะเบียนหน้างานได้ แต่อาจไม่ได้รับคูปองอาหารกลางวัน)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. เพิ่มเติม แวะไปที่ Nectecpedia

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ คุณศิรณัชชา โทร. 0-814-424-685

ประกาศงานเสวนาฉบับเต็ม ที่เว็บไซต์สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

tags:
|
|


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.