Bureau of Higher Education Standards

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เอาไว้อ่านก่อนนอนนะครับ 😛

Published by

bact

bact' is a name

Leave a Reply