ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในประเทศ


ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในประเทศ โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) และ โครงการปริญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร:


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.