ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในประเทศ

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในประเทศ โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) และ โครงการปริญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร:

Published by

bact

bact' is a name

Leave a Reply